Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Lion Sports


1 Definities
Lion Sports: Lion Sports gevestigd te Udenhout;
Overeenkomst: alle afspraken tussen Lion Sports en Wederpartij betreffende de levering van Producten en/of Diensten;
Diensten: de door Lion Sports te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard;
Producten: de te leveren stoffelijke objecten zoals beschreven in en welke onderwerp uitmaken van de Overeenkomst;
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Lion Sports afneemt;
Levering: de handeling waarbij zaken van Lion Sports na uitvoering van de Overeenkomst door Lion Sports ter beschikking worden gesteld aan Wederpartij.

2 Toepasselijkheid
De onderhavige algemene handels- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Lion Sports en Wederpartij waarop Lion Sports deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Een verwijzing door Wederpartij naar de eigen algemene (handels-)voorwaarden wordt door Lion Sports uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel vooraf door Lion Sports schriftelijk is bevestigd.
Wijzigingen in overeenkomsten met Lion Sports en afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3 Wijziging van Voorwaarden
Lion Sports heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
Gewijzigde Voorwaarden zullen door Lion Sports tijdig worden bekend gemaakt en in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
Indien Wederpartij een wijziging in de Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden, per aangetekende brief opzeggen.
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. Wederpartij en Lion Sports zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4 Offertes
Alle offertes van Lion Sports zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
Lion Sports is slechts aan de offertes gebonden, nadat een opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten door haar definitief en zonder voorbehoud schriftelijk is bevestigd.
Bij levering van Producten en/of Diensten onmiddellijk na bestelling geldt de factuur als orderbevestiging.

5 Prijs en betaling
Alle prijzen voor door Lion Sports te leveren Producten gelden netto “af magazijn” en zonder kortingen en exclusief BTW of andere rechten of belastingen. Bij bestellingen vanaf € 250,00 levert Lion Sports franco binnen Nederland. Bij niet franco zendingen worden € 10,00 aan vrachtkosten in rekening gebracht.
Door Lion Sports gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst heersende monetaire verhoudingen tussen nationale en vreemde valuta. Door het aanvaarden van prijzen anders dan in euro’s verplicht Wederpartij zich ertoe, bij wijziging van deze verhoudingen, te allen tijde een zodanig bedrag in vreemde valuta over te maken als overeenkomt met de oorspronkelijke, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende verhouding.
Indien de door Lion Sports te betalen kostprijs voor de te leveren Producten ten gevolge van omstandigheden van buitengewone aard, zoals oorlog, opstand of andere ernstige verwikkelingen in binnen- of buitenland, im- of exportmaatregelen, belastingen en heffingen van overheidswege, waaronder bijvoorbeeld door de EU, verhoudingsgewijs zodanig mochten stijgen boven het verkoopprijspeil, geldende op de dag van de aanbieding of van het tot stand komen van de transactie, dat in redelijkheid niet van Lion Sports verlangd kan worden dat zij de aldus ontstane vermeerdering van de kosten draagt, heeft Lion Sports het recht de door Wederpartij te betalen prijs te verhogen met een redelijke en billijke extra toeslag, welke evenredig dient te zijn aan de voor Lion Sports ontstane vermeerdering van de kosten.
Indien Lion Sports met Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Lion Sports niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Lion Sports kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
Lion Sports zal de door Wederpartij verschuldigde prijs door middel van een factuur in rekening brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Lion Sports aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Lion Sports is ontvangen.
Wederpartij zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet-stipte nakoming van zijn betalingsverplichting. Alsdan zal al hetgeen Lion Sports van Wederpartij te vorderen heeft – uit hoofde van welke overeenkomst dan ook – terstond en geheel opeisbaar zijn.
Indien Wederpartij enig verschuldigd bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum of, indien een andere termijn is overeengekomen, binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning benodigd is in verzuim en aldus onmiddellijk rente verschuldigd over het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat Wederpartij met betaling in gebreke is. Deze vertragingsrente bedraagt 2 % per maand.
In dat geval zal Lion Sports bevoegd zijn de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Wederpartij is alsdan aansprakelijk voor alle door Lion Sports geleden schade van welke soort dan ook, onder meer bestaand uit winstderving, transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Wederpartij.
Indien Wederpartij meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Wederpartij de bezwaren voor de vervaldatum als bedoeld onder lid 5 dezes van de factuur schriftelijk aan Lion Sports kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lion Sports een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde wordt de Overeenkomst met Wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip waarop Wederpartij faillissement of surséance van betaling aanvraagt, indien beslag wordt gelegd op zaken van Wederpartij, Wederpartij onder curatele wordt gesteld of indien de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast of wanneer Wederpartij anderszins de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt. Op het in de vorige zin bedoelde tijdstip worden alle vorderingen op Wederpartij terstond opeisbaar en vatbaar voor compensatie.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het oordeel van Lion Sports daartoe aanleiding geeft, is Lion Sports gerechtigd van Wederpartij te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Lion Sports te bepalen vorm. Indien Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Lion Sports gerechtigd onverminderd haar overige rechten, de verder uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij aan Lion Sports uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen, voor zover de Overeenkomst ten behoeve van de gezamenlijk Wederpartijen strekt, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

6 Levering , Levertijd en Afname
Wederpartij is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Levertermijnen en/of leverdata worden door Lion Sports naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij kunnen echter nimmer beschouwd worden als fatale termijnen c.q. -data, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Overschrijding van genoemde termijnen c.q. data door Lion Sports, door welke oorzaak ook, zal Wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor Wederpartij uit de desbetreffende Overeenkomst of uit enige andere met Lion Sports gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van een onredelijke overschrijding van de levertijd.
Alvorens een beroep te kunnen doen op ontbinding van de Overeenkomst dient Wederpartij Lion Sports bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn (van minimaal 8 werkdagen) te stellen waarbinnen Lion Sports alsnog dient na te komen.
Wederpartij heeft nimmer recht op ontbinding van de Overeenkomst wegens niet-tijdige levering door Lion Sports indien deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de zijde van Lion Sports.
Het is Lion Sports toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Lion Sports bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Lion Sports behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien Wederpartij een verplichting uit deze Voorwaarden, of de Overeenkomst jegens Lion Sports niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting van Wederpartij tot nakoming van de Overeenkomst en de Voorwaarden blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
Tot beëindiging van de opschorting van uitvoering van de Overeenkomst wordt overgegaan, als blijkt dat Wederpartij binnen een door Lion Sports gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

7 Eigendomsovergang
Alle door Lion Sports geleverde zaken blijven eigendom van Lion Sports totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Lion Sports gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
Door Lion Sports geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren.
Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lion Sports danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Lion Sports haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lion Sports zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Lion Sports zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte zaken gaat onmiddellijk na levering op Wederpartij over. Wederpartij blijft tegenover Lion Sports aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde Producten tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

8 Aansprakelijkheid en reclame
Mededelingen van de zijde van Lion Sports over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling garantie te geven.
Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
Reclames dienen door Wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen – of indien sprake is van onzichtbare gebreken onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan – schriftelijk aan Lion Sports te worden medegedeeld. Wederpartij zal Lion Sports gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.
Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Lion Sports worden geretourneerd.
Indien op enigerlei wijze een aanvang is gemaakt met de verwerking c.q. wederverkoop van de geleverde Producten, vervalt het reclamerecht.
Lion Sports is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade, geleden door de verkeerde toepassing van door Lion Sports geleverde Producten of toepassing in strijd met de door Lion Sports bij de Producten geleverde instructies c.q. bijsluiters.
Lion Sports is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schaden, geleden door het niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of hoedanigheden van de zaken en/of door enige vertraging in de levering.
De aansprakelijkheid van Lion Sports, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Lion Sports in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Lion Sports aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Lion Sports beperkt tot een herlevering van het gebrekkige Product, danwel de restitutie van de koopsom van het desbetreffende Product.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lion Sports of haar ondergeschikten.
Lion Sports is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, enige daaruit voortvloeiende schade van welke soort dan ook dan wel enig andere onrechtmatig handelen van Lion Sports, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van een overmachtsituatie.

9 Overmacht en ontbinding
Van overmacht aan de zijde van Lion Sports is sprake indien Lion Sports na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, blikseminslag, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Lion Sports als bij derden van wie Lion Sports de Producten betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Lion Sports ontstaan.
Lion Sports heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lion Sports haar verbintenis had moeten nakomen.
Indien Lion Sports bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Lion Sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
In geval van tijdelijke overmacht is Lion Sports gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan twee maanden duurt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

10 Geheimhouding
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.
Voorts nemen Partijen tevens de verplichting op zich eventuele derden die betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst een zelfde verplichting tot geheimhouding op te leggen.
Lion Sports is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot en ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Lion Sports voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

11 Slotbepaling
De administratie van Lion Sports levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van een door Lion Sports met Wederpartij gesloten Overeenkomst – dan wel een overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is – ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.
Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn op 13 -12-2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.